1. Deze website wordt aangeboden door:

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V.
Beneluxlaan 2b
3446 GR Woerden
Nederland
KVK 34177185
BTW-nummer: NL810978556B01

Email: Contact opnemen

2. Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Deze website en alle informatie die hierop is geplaatst, is uitsluitend gericht op Nederland en niet daarbuiten. Door deze website te bezoeken en te bekijken stemt u in met deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving. Indien u hier niet mee instemt, is het u niet toegestaan deze website te gebruiken. Wij wijzen u erop dat Actelion deze voorwaarden te allen tijde zonder verdere kennisgeving kan wijzigen.

3. De inhoud van deze site is slechts van informatieve aard en geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij medische problemen altijd een arts of specialist. Deze website is niet meer dan een hulpmiddel om medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. Actelion accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

4. Actelion staat er niet voor in dat deze website en de functionaliteiten van de website onafgebroken en/of vrij van fouten beschikbaar zijn. Actelion kan te allen tijde de inhoud van de website wijzigen, delen van de website buiten gebruik stellen of de website geheel uit de lucht halen. Actelion staat er niet voor in dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen.

5. Bij wijze van service voor de bezoekers van onze website kan deze links bevatten naar internetsites van derden. Wij wijzen u erop dat Actelion geen controle over dergelijke websites uitoefent. Uw eventuele bezoek aan deze websites is voor eigen risico. Actelion draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot deze sites van derden.

6. Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) deze site, zoals auteursrechten en merkrechten, bij Actelion of haar licentiegevers. De inhoud van deze site is mag zonder toestemming van Actelion niet geheel of gedeeltelijk worden overgenomen.

7. Links naar deze website zijn uitsluitend toegestaan als ze uitkomen op de homepage. Deeplinking is niet toegestaan. Het is tevens verboden (delen van) deze website te linken op een wijze dat deze deel uit lijken te maken van uw website. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Actelion vereist.

8. Gebruik van de website en de informatie op de website is geheel voor eigen risico. De inhoud kan niet worden gelijkgesteld met een advies. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie accepteert Actelion geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventuele fouten, onvolledigheden of onjuistheden op de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en links) alsmede voor niet-beschikbaarheid of gebrekkige beschikbaarheid van de website..

9. Op uw gebruik van deze site is Nederlands recht van toepassing. U stemt ermee in dat geschillen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met deze website bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht, Nederland.

Contact met expert door middel van contactformulier
10. Deze voorwaarden zijn ook expliciet van toepassing op het gebruik van de contactmogelijkheid met expert Dr. Madelon Vonk. Als u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan bent u niet gerechtigd om het contactformulier te gebruiken. Gebruik van het contactformulier impliceert instemming met deze voorwaarden.

11. Het contactformulier is bedoeld om een vraag te stellen aan een expert op het gebied van PAH, systemische sclerose, screening en het DETECT screeningsalgoritme. De terugkoppeling door de expert zal tot stand komen op basis van de door u verstrekte gegevens. U dient zelf te beoordelen in welke mate u de terugkoppeling die u ontvangt al dan niet gebruikt. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult bij de (huis)arts. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met uw (huis)arts.
Indien u een beroepsbeoefenaar bent, blijft u zelf verantwoordelijk voor uw patiënten en alle adviezen die u aan uw patiënten en/of andere behandelaars verstrekt. Actelion accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van het contactformulier, dan wel het antwoord van de expert.

12. Actelion garandeert niet dat een contactformulier tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van een verzonden contactformulier.

13. Actelion staat er niet voor in dat iedere vraag aan de expert (tijdig) wordt gehonoreerd en kan ook niet instaan voor de inhoud en kwaliteit van het antwoord, dan wel de (overige) contacten tussen u en de expert. De expert streeft er naar uw vraag binnen 48 uur te beantwoorden, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u klachten en/of opmerkingen hebben over het functioneren van de expert, dan verzoekt Actelion u om daarover contact met haar op te nemen via dit contactformulier.

De PAH-risicocalculator
14. Deze voorwaarden zijn ook expliciet van toepassing op het gebruik van de PAH-risicocalculator. Als u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan bent u niet gerechtigd om de PAH-risicocalculator te gebruiken. Gebruik van de PAH-risicocalculator impliceert instemming met deze voorwaarden.

15. De PAH-risicocalculator is enkel bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaren bij de identificatie en diagnose van pulmonale arteriële hypertensie (PAH) bij SSc-patiënten.

16. De berekening door de PAH-risicocalculator zal tot stand komen op basis van de door u verstrekte gegevens, zonder dat een patiënt is gezien. U dient zelf te beoordelen in welke mate u de berekening al dan niet gebruikt. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw patiënt en alle adviezen die u aan uw patiënten en/of andere behandelaars verstrekt.

Mocht u klachten en/of opmerkingen hebben over het functioneren van de PAH-risicocalculator, dan verzoekt Actelion u om daarover contact met haar op te nemen via dit contactformulier.